او میدوید و من میدویدم-شور-شب تاسوعامحرم۹۸-حاج ابوذر بیوکافی